Vegetační zpráva červenec 2007
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 
teplota °C
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
červenec
19,5
12,8
18,0
 
 
srážky mm
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
červenec
87,4
59,5
59,0
 
 
srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
červenec
287,5
270,9
263,0
 

 

 

Rok 2007 2006
Maximální teplota - °C 36,7 (16.07.) 36,5 (20.07.)
Minimální teplota - °C 10,1 (10.07.) 8,2 (17.07.)
Maximální srážky mm 45,7 (22.07.) 14,2 (31.07.)
Počet suchých dnů 13 22

 

 

Přestože průměrné měsíční teploty za měsíc červenec výrazně nevybočují z normálu, byl letošní červenec charakteristický výrazným kolísáním teplot. Zatímco se první a třetí dekáda pohybovala na úrovni normálu nebo slabě pod normálem, druhá dekáda výrazně tuto hodnotu překročila. Srážkově byl červenec nadprůměrný což způsobily hlavně vydatné srážky na začátku třetí dekády, kdy 22.7. bylo naměřeno 45,7 mm.

2. hodnocení průběhu vegetace

V letošním roce je značná nevyrovnanost ve vzrůstu jednotlivých chmelnic, což se dá přisoudit hlavně srážkám, přestože červenec byl srážkově nadprůměrný jsou však lokality kde srážky byly výrazně nižší a to hlavně na podbořansku, které je nejvíce postiženo suchem. Výrazněji se letos projevil aspekt stáří chmelnic i termín řezu chmele a hlavně polohy.
Při hodnocení vlivu termínu řezu chmele se nám jeví ten fakt, že čím byl volen ranější termín řezu, tím jsou rostliny slabší. Plně začal chmel kvést v první dekádě července. Díky bohatým srážkám koncem druhé a počátkem třetí dekády nasadil chmel na většině chmelnic druhé kvetení. Současný stav vegetace z hlediska zrání chmele je následující. Na většině ploch se na jednotlivých rostlinách objevují již celkem vzrostlé hlávky z prvního kvetení a v horních partiích rostlin jsou nové květy. Bude nutné bedlivě sledovat další vývoj vegetace (zvláště vývoj druhého kvetení) vzhledem k volbě termínu sklizně. Průběh klimatických podmínek v konci vegetačního období samozřejmě může ještě ovlivnit konečný výsledek pěstování chmele v roce 2007. Podle hodnocení porostů odhadujeme v letošním roce průměrnou až nepartně podprůměrnou produkci chmele.

3. zdravotní stav chmele

Oproti minulým letům, kdy eliminace vlivu živočišných škůdců byla snadnější než ochrana chmele proti peronospoře se situace v letošním roce obrátila. Vlivem rozdílného vývoje vegetace chmele na jednotlivých lokalitách působil přípravek Confidor 70WG velice rozdílně a na některých chmelnicích bylo nutné přistoupit k dalšímu ošetření porostu proti tomuto škůdci. Vzhledem k dobrým podmínkám pro vývoj svilušky chmelové, zvláště pak ve druhé dekádě měsíce července, byl zaznamenán zvýšený výskyt tohoto škůdce.

4.další informace

Vzhledem ke stavu vegetace chmele odhadujeme začátek sklizně u většiny pěstitelů v termínu od 17. - 19. srpna 2006. První pěstitelé začínají se sklizní 15. srpna 2007. Na základě prvních rozborů chmele na alfa hořké kyseliny u žateckého červeňáku očekáváme průměrnou hodnotu a to v rozmezí 3,0 – 3,3%.

 

 Zpět